آتیش زده به مالش

در این رویداد کاربران هر آنچه را که بصورت خدمات یا کالا مورد نیازشان باشد با ثبت درخواست، نیازمندی خود را برای متخصصان و فروشندگان ارسال می کنند. خدمت دهندگان با مشاهده نوع و توضیحات درخواست، پیشنهادهای خود را برای کاربر ارسال می کنند. و کاربر می تواند با مشاهده و بررسی پیشنهاد ها، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.